betaling

Vooruitbetaling

De eerste keer dat u zaken met ons doet betaalt u altijd vooruit tenzij anders overeen gekomen.
Nadat u onze digitale factuur heeft ontvangen kunt u het bedrag overmaken op rekening 
 0310.5691.09  t.n.v. AlphaHuys Holding BV. IBAN/SEPA nummer NL71RABO0310569109

Betalingstermijn

Bent u eenmaal klant geworden dan betaalt u met een betalingstermijn van strikt 14 dagen na ontvangst digitale factuur tenzij anders overeengekomen. Deze betalingstermijn geldt ongeacht vakantie- en/of feestdagen.
Wij houden ons het recht voor onze digitale factuur te versturen nadat de opdracht is verkregen.
Onze factuur geldt tevens als opdrachtbevestiging.
Na ontvangst van onze digitale factuur kunt u het bedrag overmaken
 

Overschrijding betalingstermijn

In geval van te late betaling zal de opdrachtgever van rechtswege in gebreke zijn zonder dat daartoe enige ingebrekestelling behoeft plaats te vinden, en zal hij van rechtswege over het te laat betaalde bedrag een rente verschuldigd zijn van 1,5 % per maand vanaf de vervaldatum. Alle kosten, ook die van rechtskundige bijstand, verband houdende met te late betaling komen voor rekening van de opdrachtgever. Naast bovengenoemde vertragingsrente is AH Holding B.V. in geval van niet tijdige betaling, gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen, welke worden gesteld op 15 % van de te vorderen hoofdsom, met een minimum van € 200,00. Deze incassokosten zijn verschuldigd zodra de vordering ter incasso uit handen wordt gegeven aan een derde.

 

Eigendomsrechten

AH Holding B.V. behoudt zich alle eigendomsrechten en andere rechten voor van Promotoday.nl en informatie via Promotoday.nl omtrent de aangeboden producten. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AH Holding B.V. is het niet toegestaan informatie en/of huisstijl te kopiëren, te vermenigvuldigen of te bewerken anders dan voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Niets uit de tekst of foto´s in de website van Promotoday.nl mag op enige wijze worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt.

 

Hieronder een greep uit onze kleine- en grote relaties